Osmanlıca Çeviri Örnekleri
Anasayfa | Yazılar | Galeri | Yayın | Çeviri | Sözlük | İletişim
Kültür, Tarih, Düşünce Faaliyetlerine İlişkin Osmanlıca Çeviri Hizmetleri
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği
Osmanlıca Belge Tam Transkripsiyon Usûlü Örneği (Belge Çevirisi) --- 16.11.2015
Kıbrıs Cezîresi evkâf-ı şerîfesinin bir müddetten beri hilâf-ı şerʻ-i şerîf ve mugâyir-i nizâm-ı münîf idâre ve istiʻmâl olunmasından dolayı Evkâf Muhâsebecisi ve Osmanlı Murahhası bulunan Ahmed Hulusi Efendi
Viyana Sefâreti Tahriratı
Viyana Sefâreti Tahriratı (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Geçen Temmuz’da Semahetli Necmeddin Beyefendi Hazretleri’ne tevdî‘an takdîm ettiğim…
Spor Dergisi Çevirisi
Spor Dergisi Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Sporlar, hemen umumen, ya doğrudan doğruya tabiatla, yahut bir rakip ile mücadeleden ibarettir. Medeniyetin bugün olanlara aks ettiği şekil neden ibaret olursa olsun…
Rika Yazı Çeviri
Rika Yazı Çeviri (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Fatih Mehmed, bu zâtı çok sever ve hürmet idüp, sık sık ziyaretine giderdi. Birgün vezîri Mahmud Paşa ile birlikte ber-mu‘tâd ziyâ[re]tine
Tahrîrât
Tahrîrât (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Surre-i Humâyûn’un Beyrut’a nakli ve îsâli zımnında bir vapur tahsîsi Bahriye Nezâret-i Celîlesi’ne iş‘âr kılınması üzerine İdâre-i Mahsûsa
Teşrifat Defteri Çevirisi
Teşrifat Defteri Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Tersane-i Âmire Sahası’nda inşa ile bu defa Rûy-i Deryâ’ya tenzîl olunacak iki kıta Kalyon-ı Humâyûn
Temettuat Defteri Çevirisi
Temettuat Defteri Çevirisi (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
Sivas Sancağı'nda Hafik Nahiyesi'ne tabi Boğazkesen Karyesi'nin emlak ve arazi ve temettuatlarının defteridir.
Ahkâm Defteri
Ahkâm Defteri (Belge Çevirisi) --- 18.11.2014
… muharrer kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde yazu-yı mukayyedesiyle ber-icmâl ve icmâl-i merkûm nezd-i mûmâ-ileyh…
2 Sayfada; 16 Konu: [1] | 2